Sencyr — Gebruiksvoorwaarden

WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar hier verder wordt verwezen) verstrekt de voorwaarden en bepalingen waaronder u gebruik kan maken van onze www.sencyr.com zowel als gast als geregistreerde gebruiker. Lees deze voorwaarden en bepalingen aandachtig alvorens gebruik te maken van de website. Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

Informatie over ons

We beheren de website www.sencyr.com. We zijn S-biomedic NV, een vennootschap opgericht onder Belgisch recht onder nummer 0668.407.105 met zetel te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse. Ons hoofdzakelijk verkoopadres is op hetzelfde adres gevestigd.  Ons BTW nummer is is BE 0668.407.105.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze site(s) is toegelaten op een tijdelijke basis, en we behouden ons het recht voor om de diensten die we aanbieden op onze site te wijzigen of ervan af te zien zonder kennisgeving (zie onder) We zijn niet verantwoordelijk indien, voor welke reden en tijdspanne ook, onze site niet beschikbaar zou zijn.

U zal alles in het werk stellen om toegang te hebben tot de site. U bent tevens verantwoordelijk om erop toe te zien dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internettoegang, bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en deze ook naleven. 

Intellectuele eigendomsrechten

We zijn titularis of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van onze site, en van het op de site gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door het auteursrecht en de desbetreffende wereldwijd voorhanden zijnde wetgevingen en Verdragen.  Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopij printen, uittreksels downloaden voor persoonlijk gebruik en referentie en u zal de gebruikers en andere leden van uw organisatie wijzen op de inhoud van onze site.

U mag de abstract of de digitale kopij van het materiaal dat u heeft geprint, op geen enkele manier wijzigen en u mag geen afbeeldingen, foto’s, video’s of audio’s of andere grafische tekens, afzonderlijk gebruiken zonder de bijgaande tekst.

Onze status als auteur (en deze van elke geïdentificeerde mede -auteur) van het materiaal op onze site dient steeds gekend te zijn.

U mag geen gebruik maken van enig deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden zonder de toelating daartoe van ons of van onze licentiegevers.

Indien u materiaal van onze site print of download, dan maakt u inbreuk op onze gebruiksvoorwaarden en dan zal uw recht om onze site te gebruiken, onmiddellijk worden stopgezet en dan zal u de kopij’s van het materiaal dat u nam, hetzij teruggeven, hetzij vernietigen.

Vertrouwen op informatie gepost op de website

Commentaar en ander materiaal gepost op onze site en ander materiaal gepost op onze site is niet bedoeld om neer te komen op een document waarop u kan vertrouwen. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat op dergelijke materialen wordt gesteld door een bezoeker van onze site, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Reliance on information posted

Commentary and other materials posted on our site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our site, or by anyone who may be informed of any of its contents.

Onze site wijzigt regelmatig

We stellen alles in het werk om onze site regelmatig aan te passen, en dit kan de inhoud ervan op elk ogenblik wijzigen. Indien nodig kunnen we ook de toegang tot de site opschorten, of de site voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op elk ogenblik onaangepast zijn en we hebben niet de verplichting om het materiaal te updaten.

Onze verantwoordelijkheid

Het materiaal geplaatst op onze site is verstrekt zonder enige garantie, voorwaarde of waarborg van nauwkeurigheid.
De informatie op de website is van algemene aard.  De informatie is niet toegespitst op een persoonlijke of specifieke omstandigheid noch een professioneel advies voor de gebruiker. De inhoud werd opgesteld met de grootste zorg. Elke op de website gepubliceerde informatie is verstrekt naar best vermogen van S-Biomedic’s en S Biomedic garandeert niet dat de informatie op de website volledig is, accuraat of actueel.

Voor zover als bij wet toegelaten, sluiten wij, andere leden van onze vennootschap en derde partijen verbonden aan ons, uitdrukkelijk het volgende uit:

Alle voorwaarden waarborgen en andere bepalingen welke bij statuten, gemeen recht of de wet van de evenredigheid zouden aangewezen zijn;

•Elke verantwoordelijkheid voor elk rechtstreeks, onrechtstreeks, of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onmogelijkheid tot gebruik, of als gevolg van het gebruik van onze site, en de websites verbonden ermee en al het materiaal gepost op de site, inbegrepen doch niet beperkt tot verantwoordelijkheid voor :

•Inkomensverlies;

•bedrijfsverlies;

•winstverlies en verlies van contracten;

•verlies van voortijdig bewaarde gegevens

•verlies van data;

•verlies van goodwill;

•verloren  management of ijdverlies op kantoor ; en

•elk ander verlies of schade van welke aard ook, veroorzaakt door een fout (inbegrepen nalatigheid), verbreking van de overeenkomst of anders, zelfs indien voorzienbaar. Deze voorwaarde zal niets afdoen aan vorderingen hoofdens verlies of schade aan eigendom noch aan vorderingen voor rechtstreeks financieel verlies dat niet uitgesloten is bij enige voorgaande punten

Dit doet geen afbreuk aan onze verantwoordelijkheid voor dood of fysieke verwondingen opgelopen ingevolge onze nalatigheid, noch aan onze verantwoordelijkheid voor frauduleuze verkeerder Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Informatie over u en uw bezoek aan onze site

We verwerken informatie over u in overeenstemming met onze privacy policy. Door onze site te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en u garandeert dat alle data door u verstrekt accuraat is.

 Virussen, hacking en andere aanvallen

U mag deze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of op uw downloaden van materiaal dat erop is geplaatst, of op een website die eraan is gekoppeld.

Links van uit onze site

Wanneer onze site links naar andere sites vervat en bronnen, verstrekt door derde partijen, vermeldt, dan zijn deze links verstrekt enkel voor uw informatie. We hebben geen enkele controle omtrent de inhoud van deze sites of bronnen, en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid desbetreffend noch voor elk verlies of schade dat zou voortvloeien door het gebruik door u van deze.

Bevoegde Rechtbank en toepasselijk recht

De Belgische Rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid betreffende elke vordering voortspruitende uit of in verband met het bezoek van onze site doch we behouden ons het recht voor om procedures lastens u hoofdens verbreking van de overeenkomst, in te stellen in uw land van verblijf of elk ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en elke betwisting of vordering voortspruitende uit of in verband ermee, hun voorwerp of hun ontstaan, (inbegrepen niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen beheerst worden conform aan de bepalingen van de wetten van België, met uitsluiting van wetsconflicten, en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen (België).

Wijzigingen

We mogen deze gebruiksvoowaarden herzien op elk ogenblik door aanpassing van deze tekst. U wordt geacht om de inhoud van deze tekst van tijd tot tijd op deze pagina na te kijken en nota te nemen van onze wijzigingen, nu deze bindend zijn voor u.  Bepaalde van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kunnen tevens overschreven zijn door bepalingen of aanmerkingen gepubliceerd elders in onze site.

Jouw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, neem dan contact op me customersupport@sencyr.com.

Dank u om deze site te hebben bezocht.

S-Biomedic NV
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Belgium

VAT: BE 0668.407.105